Diagnoza

Podstawowe cele diagnozy psychologicznej to ustalenie przyczyn problemów dziecka/ nastolatka oraz jej/ jego mocnych stron, które można wykorzystać podczas wspierania dziecka w lepszym radzeniu sobie. 

Diagnoza składa się z wywiadu z rodzicami oraz z badania psychologicznego dziecka/ nastolatka

Jeżeli dziecko było wcześniej badane przez psychologa, psychiatrę, pedagoga, logopedę oraz jeśli rodzic posiada pisemne oceny dziecka sporządzone przez nauczycieli, wychowawców, szkolnego pedagoga, to powinien przynieść te dokumenty na pierwsze spotkanie.

W zależności od zgłaszanych problemów, przeprowadzanie jest badanie całościowego funkcjonowania dziecka/ nastolatka lub wybranych sfer, np. :

 • pomiar inteligencji;
 • badanie pamięci, uwagi, dominującego stylu poznawczego;
 • badanie rozwoju emocjonalnego;
 • badanie kompetencji społecznych, relacji w grupie rówieśniczej i w szkole;
 • badanie samooceny i poczucia własnej skuteczności.

Efektem badania diagnostycznego jest sporządzona w wersji pisemnej opinia psychologiczna zawierająca główne wyniki badania. Rodzice otrzymują zalecenia dotyczące dalszej pracy z dzieckiem, w razie potrzeby sporządzane są wskazówki/ zalecenia dla nauczycieli i innych osób mających wpływ na dziecko/ nastolatka. Dane z diagnozy są wykorzystywane do opracowania indywidualnego planu terapeutycznego.
W Gabinecie wykonywane są badania psychologiczne dzieci i młodzieży od 2 miesiąca życia do 18 roku życia. Na podstawie przeprowadzonych badań sporządzane są opinie m.in. na potrzeby ZUS.

W trakcie diagnozowania wykorzystywane się następujące testy:

Badanie aktualnego poziomu rozwoju dziecka i pomiar inteligencji:

 • DSR Dziecięca Skala Rozwojowa: test do badania dzieci od 2 miesiąca do 3 roku życia
 • IDS-P Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym: test do badania dzieci od 3 do 5 roku życia
 • WISC-R Test Inteligencji Wechslera dla Dzieci – wersja zrewidowana: test do badania dzieci i młodzieży od 6 do 16 roku życia
 • DMI 2 Diagnoza Możliwości Intelektualnych- 2: test do badania dzieci mlodzieży od 6 do 13 roku życia

Badanie funkcji poznawczych:

 • MFF – Test Porównywania Znanych Kształtów
 • BENTON – Test Pamięci Wzrokowej Bentona
 • FROSTIG – Test Rozwoju Percepcji Wzrokowej Frostig
 • SKALA F – Skala Umiejętności Fonologicznych 
 • DYSLEKSJA 3- Diagnoza Dysleksji u Uczniów Klasy 3 Szkoły Podstawowej
 • DYSLEKSJA 5- Diagnoza Dysleksji u Uczniów Klasy 5 Szkoły Podstawowej
 • DUM – Diagnozowanie Uszkodzeń Mózgu

Badanie stanu emocjonalnego:

 • STAIC – Inwentarz Stanu i Cechy Lęku dla Dzieci
 • KPS – Kwestionariusz Poczucia Stresu
 • COPE – Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem
 • Mini-COPE – Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem (skrócona wersja testu COPE)
 • JSR – Jak Sobie Radzisz? 
 • SEG – Skala Ekspresji Gniewu
 • KompOs – Skala Kompetencji Osobistej

Pozostałe:

 • Test Stosunków Szkolnych
 • RISB – Test Zdań Niedokończonych Rottera
 • TCT – DP Rysunkowy Test Twórczego Myślenia
 • KANH – Kwestionariusz Twórczego Zachowania
 • MINIMENTAL – Krótka Skala Oceny Stanu Umysłowego

Wszystkie testy są oryginalnymi narzędziami zakupionymi w księgarni Pracowni Testów Psychologicznych.